04:55 ICT Thứ tư, 20/01/2021
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

Chuyên mục

thành viên

Lượt truy cập

 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 743
 • Tháng hiện tại: 46495
 • Tổng lượt truy cập: 3854977

Trang nhất » Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 
Phòng Đào tạo và Công tác học sinh là phòng chức năng thuộc Trường Cao đẳng Luật miền Trung, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác tuyển sinh, đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác học sinh và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh
a) Xây dựng, trình Ban Giám hiệu các dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm của Trường (đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh; triển khai công tác tuyển sinh…);
b) Chủ trì tổ chức làm các thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận, nhập học các học sinh trúng tuyển vào Trường hàng năm;
c) Phân bổ học sinh cho các lớp; sắp xếp biên chế lớp; tổ chức học tập đầu khoá về nội quy, quy chế học tập của Trường.
2. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo
a) Xây dựng, trình Ban Giám hiệu các dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án về xác định mục tiêu đào tạo, tổ chức triển khai công tác đào tạo;
b) Xây dựng, quản lý thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy của các lớp, khóa và toàn Trường;
c) Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa để xây dựng kế hoạch dự kiến và bố trí giảng viên giảng dạy các môn học trong toàn Trường. Lập thời khoá biểu học tập cho từng lớp học, đồng thời theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy;
d) Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
đ) Quản lý khối lượng giảng dạy của các giáo viên, các phòng, khoa, tổng kết khối lượng giảng dạy của giáo viên; hợp đồng giảng dạy và thông báo cho Phòng Tài chính - Kế toán khối lượng giảng dạy để thanh toán chi phí giảng dạy các hệ đào tạo của Trường;
e) Tổ chức dự giờ của giáo viên; tổ chức lấy các ý kiến đánh giá của người học đối với giáo viên;
g) Quản lý chặt chẽ việc học tập của học sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo và nội quy, quy chế của Trường;
h) Theo dõi, quản lý hồ sơ, kết quả học tập của người học ở các ngành, các hệ đào tạo của Trường;
i) Chủ trì phối hợp với các khoa và các đơn vị khác của Trường trong công tác xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp chứng chỉ, chứng nhận học tập, các bảng điểm cho học sinh;
k) Liên hệ với các cơ sở đào tạo trong nước để thực hiện liên kết, liên thông đào tạo trong nước và mời giáo viên thỉnh giảng.
3. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo
a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường;
c) Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
d) Tham gia tư vấn nghiệp vụ quy trình thi, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá cho các Khoa;
đ) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;
e) Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của sinh viên;
g) Xây dựng quy trình thi, kiểm tra kết thúc học phần để thống nhất chung trong toàn Trường;
h) Triển khai công tác dồn túi, rọc phách, ráp phách, lên điểm theo đúng quy định và kế hoạch;
i) Là thành viên tham gia trong Hội đồng thi tốt nghiệp;
k) Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;
l) Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giáo viên, việc học tập của học sinh, việc làm của học sinh sau khi ra Trường;
m) Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
n) Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giáo viên về hoạt động kiểm định chất lượng;
o) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường;
4. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác học sinh
a) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác học sinh
- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng và và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục công dân và phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho học sinh;
- Tổ chức việc sinh hoạt tuần công dân vào đầu khóa và cuối khóa học cho học sinh;
- Giúp cấp uỷ Nhà trường tổ chức các lớp tìm hiểu về Đảng, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho học sinh;
- Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo, tổ chức Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm quản lý, hướng dẫn, theo dõi sự rèn luyện, tu dưỡng và đánh giá, tổng kết và chấm điểm rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ, năm học;
- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh; thực hiện công tác tư vấn cho học sinh;
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao, công tác xã hội, giao lưu ngoại khóa… cho học sinh;thông tin tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ lớn với nhiều loại hình phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống cho học sinh;
- Chủ trì và phối hợp với Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động quần chúng nhằm đảm bảo các trật tự an toàn, xây dựng và duy trì phong cách, nếp sống lành mạnh, trong sạch trong khu ký túc xá, tích cực tham gia bài trừ tệ nạn xã hội;
b) Quản lý ký túc xá học sinh, sắp xếp chỗ ở cho học sinh, học viên nội trú trong Nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế về nội trú và ký túc xá học sinh; chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý học sinh ngoại trú;
c) Nắm bắt, tiếp nhận và tham mưu giúp Ban Giám hiệu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của học sinh và của nhân dân liên quan đến học sinh đang học tại Trường;
d) Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh.
đ) Làm Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật học sinh.
e) Làm cầu nối giữa học sinh, phụ huynh học sinh với Ban giám hiệu và các đơn vị tổ chức trong Nhà trường;
5. Quản lý cán bộ, giáo viên thuộc của Phòng theo sự phân cấp, ủy quyền của Ban Giám hiệu (phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, nghiệm thu đánh giá công việc; quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách…). Quản lý tài sản, phương tiện của Trường giao cho Phòng sử dụng đảm bảo đúng mục đích, định mức, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
TT Họ tên Chức vụ
1 ThS. Nguyễn Lương Bằng Phụ trách Phòng
2 Nguyễn Thị Thư  Chuyên viên
3 ThS. Nguyễn Thanh Tân Chuyên viên
4 Nguyễn Trường Anh Tú  Chuyên viên
5 Hà Thị Thanh Bình Chuyên viên
6 Lê Thị Ngọc Cẩm Chuyên viên
7 Trần Văn Quý  Chuyên viên
8 Trần Văn Hưng Nhân viên
9 Võ Thị Thu Hằng Nhân viên
10 Lê Thị Thanh Huyền Nhân viên 
11 Đoàn Thị Thanh Huyền Nhân viên
12 Hoàng Thị Thảo Nhân viên
13 Nguyễn Trường Giang Nhân viên y tế 
14 Trần Nữ Lê Sương Nhân viên y tế
IV. LIÊN HỆ
Phòng Đào tạo và Công tác hoc sinh, sinh viên
Tầng 1 Nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Luật miền Trung
Điện Thoại: 02326. 6255055
Fax: 02326.258.016
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Video

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình